Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1: Algemene bepalingen


Deze verkoopsvoorwaarden vormen de basis waarop de verkoper de goederen te koop aanbiedt. Ze zijn van toepassing op elke overeenkomst. In elke overeenkomst zullen ze voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de koper. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere reclame van de verkoper en deze verkoopsvoorwaarden, prevaleren de verkoopvoorwaarden. Geen enkele beperking op, variante op, toevoeging aan of weglating van deze verkoopvoorwaarden zal enige uitwerking hebben tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. Geen enkele toegeving of consessie die door de verkoper zou worden gedaan, zal deze verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, ongeldig maken, schaden of wijzigen en zal geenszins de specifieke rechten van de verkoper aantasen of er afbreuk aan doen. In de verkoopsvoorwaarden is: de "verkoper" de firma 2can.golf de "koper" de persoon, firma of vennootschap die de bestelling heeft geplaatst of met wie de overeenkomst wordt aangegaan; de "goederen", producten en diensten die door de verkoper aan de koper worden of zullen worden geleverd; de "overeenkomst", elke overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de goederen; en de "website", de website van waarop de goederen aangeboden worden. 

Elke overeenkomst zal persoonlijk zijn tussen de koper en de verkoper en (behoudens in de gevallen hierna vermeld) kan door geen van de partijen worden overgedragen aan een derde zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken alle schuldvorderingen, eisen, verwante rechten en zekerheden met betrekking tot elke overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde.Elke bestelling betekent aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Prijs

Onverminderd de ander voorwaarden hierna uiteengezet, zullen de goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de goederen wordt geplaatst. De prijzen van de verkoper zijn altijd inclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid. De prijzen zijn enkel geldig voor België en kunnen door opgelegde belastingen of lasten anders zijn in andere landen. Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, de orderbevestiging of de factuur. Enkel de totale prijs is geldig. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van drukfout. Indien de overheid of een andere bevoegde instantie belastingen of andere heffingen met betrekking tot de verkoop of levering oplegt, wijzigt of afschaft, kan de verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen op elk ogenblik mits schriftelijke kennisgeving aan de koper. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze zelf schriftelijk bevestigd hebben.

 

Artikel 3: Levering

Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper (via e-mail). Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper. De leveringsdatum door de verkoper opgegeven in een bevestiging of aanvaarding van een bestelling door de koper wordt geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven en is niet bindend. Partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin, na een bevestiging of aanvaarding van een bestelling waarop een verwachte leveringsdatum staat opgegeven, wijzigingen in de beschikbaarheid van de goederen de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

We werken enkel met verzekerde verzendingen, tenzij anders vermeld.

Gelieve na levering de goederen te controleren en ons eventuele gebreken zo spoedig mogelijk te melden.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Indien Bpost u op de hoogte brengt van een levering en u was afwezig (briefje in de bus) dan geldt dit als bewijs van levering en is de koper verplicht het pakje zelf af te halen. Er komt geen verdere melding door ons.

We hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Artikel 4: Betaling

Behalve indien partijen anders overeengekomen, dient de koper de goederen te betalen bij de bestelling der goederen. Een bestelling gaat pas in planning wanneer de betaling bij de verkoper binnen is. Geen betaling door de koper binnen de annulatie periode geeft geen recht tot annulatie. 

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen.

n geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

Niettegenstaande de levering van de goederen, zal de verkoper eigenaar blijven van de goederen tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering van de goederen draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

 

Artikel 6: Overmacht

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-levering of uitstel van levering (rechtstreekse of onrechtstreekse) voortvloeiend uit overmacht, zelfs indien de oorzaak bestaat op het ogenblik van de bestelling door de koper of zich voordoet nadat de uitvoering door de verkoper om andere redenen vertraging heeft opgelopen.

 

Artikel 7 : Waarborg

De wettelijke waarborg is 2 jaar.

 

Artikel 8 : Persoonsgegevens

Indien de koper een bestelling plaatste op de website van 2can.golf, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt.

2can.golf maakt in sommige gevallen gebruik van  de mailinglist om u op de hoogte te brengen van nieuwigheden en/of acties. Elk schrijven bevat de nodige instructies om uw gegevens van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 9  : Afbeeldingen en copyright

Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de websites van 2can.golf vallen onder copyright. 

Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10  : Verzakingsrecht & Herroepingsplicht

De koper heeft het recht om bij één of andere reden van ontevredenheid, de bestelling (of een deel ervan) te retouneren. 

Je hebt hiervoor 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de leveringsdatum om ons dit te melden. 

Je ben als koper verantwoordelijk voor de retourzending, de kosten van de retourzending nemen wij niet voor onze rekening. 

Gelieve de artikelen, ongebruikt en indien mogelijk met de originele verpakking ons terug te sturen.

U heeft hiervoor 14 dagen na het aanmelden via het herroepingsformulier (of bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e- mail).

Het recht voor retourzendingen geldt niet voor artikelen met A) persoonlijk karakter, gepersonaliseerde artikelen en B) alle voedingswaren (bederfbaar) cfr wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Door akkoord te gaan met de aankoop, gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.

 

Artikel 11  : Klachten

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. 

Binnen 2can.golf hanteren wij een klachtenbeleid waarvoor je je kan richten aan info@2can.golf.

We komen binnen 5 werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht (en).

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, is het mogelijk om je klacht (en)  melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

 

Artikel 12  : Toepasselijk recht

Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×